Obchodní podmínky – Třinecká inspirativní snídaně

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Třinecká inspirativní snídaně je služba zaměřená na moderovaná networkingová setkání, která jsou poskytované prostřednictvím internetové adresy www.trineckasnidane.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) trineckasnidane.cz, registrované na společnosti interwal.net s.r.o., identifikační číslo 26826097, daňové identifikační číslo CZ26826097 se sídlem Bystřice 289, PSČ 739 95, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 25936, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.trineckasnidane.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní stránky“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v dílčí kupní smlouvě. Odchylná ujednání v dílčí kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či odstranění jakékoliv části webové stránky www.trineckasnidane.cz a jejího rozhraní či cen služeb, a to bez předchozího upozornění či souhlasu kupujícího.

1.6. Kupující bere na vědomí, že internetové stránky www.trineckasnidane.cz nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu stránek, hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího a nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1.7. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za průběh a výsledky networkingových setkání z hlediska subjektivních očekávání kupujícího.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránky je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Kupující nalezne na webovém rozhraní stránky v odstavci „Registrace” rezervační formulář. Rezervačním formulářem je kupujícímu umožněno rezervovat místo na setkání a zároveň zkontrolovat a měnit fakturační údaje, které do rezervačního formuláře kupující vložil. Rezervační formulář odešle po vyplnění fakturačních údajů prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Rezervační formulář obsahuje zejména informace o:

2.2.1. objednávané službě,

2.2.2. celkové ceně,

2.2.3. adresu elektronické pošty (e-mailová adresa),

2.2.4. fakturační údaje,

2.2.5. způsobu platby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.3. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.4. Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je zaslána prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.6. Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech.

2.7. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy s účinky od počátku v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech, kdy:

a) počet kupujících 2 dny před datem dílčího setkání nedosáhne počtu 5 (slovy: pět),

b) je nemožné splnění požadavků ze strany kupujícího, nebo

c) prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech.

2.8. Prodávající v případě, že nastane situace dle ustanovení čl. 2.7. písm. a), elektronicky (e-mailem) sdělí kupujícímu zrušení dílčího setkání s návhem náhradního setkání. V elektronickém sdělení (e-mailu) prodávající také sdělí kupujícímu možnost požadovat navrácení celé částky na jeho účet.

2.9. Prodávající je plátce DPH. Uvedená cena služby je konečná a je uvedena včetně DPH. Platba služby předem v plné výši je požadována u všech objednávek.

2.10. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě:

a) do 8 dnů před datem setkání s navrácením 100 % celkové částky uhrazené za dílčí setkání,

b) do 4 – 7 dnů před datem setkání s navrácením 50 % celkové částky uhrazené za dílčí setkání,

c) do 3 dnů před datem setkání s navrácením 0 % celkové částky uhrazené za dílčí setkání.

2.11. Prodávající postupuje dle ustanovení čl. 2.10. písm. c) také v případě, že se kupující dílčího setkání nezúčastní nebo dorazí s časovým zpožděním.

2.12. Byla-li kupujícímu již služba poskytnuta, není z toho prodávající ničeho povinen.

2.13. Prodávající neručí za řádné fungování e-mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky (zejména nedostatek volného místa v e-mailové schránce či doručení e-mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.

2.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.15. Na základě vzniku smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím vzniká prodávajícímu povinnost uspořádat a moderovat jednotlivá dílčí setkání, na které se kupující přihlásí na webovém rozhraní prostřednictvím rezervačního formuláře.

3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2700088874/2010, název účtu interwal.net s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“) a to bezhotovostní online platební kartou nebo bezhotovostním online bankovním převodem.

3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.3. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.

3.3. Prodávající požaduje po kupujícím uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby, která je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou u registrace.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba kterou poskytuje, nemá při jejím poskytnutí žádné vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupujícímu službu poskytuje:

4.1.1. má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby – to vše za podmínky, že kupující v případě, že očekával jiné vlastnosti služby, může po uskutečnění dílčího setkání sdělit či zaslat prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu námitky či přípomínky,

4.1.2. se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

4.1.3. služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho e-mailové adrese. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Kupující bere na vědomí, že moderovaná networkingová setkání poskytované prodávajícím nesmí sloužit k prodeji či propagaci výrobků nebo služeb kupujícího.

5.2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne kupujícímu nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním kupujícího při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit během dílčího setkání kupujícího bez nároku na vrácení celkové částky nebo její části, pokud by:

5.3.1. nevhodným způsobem narušoval moderované setkání (zejména opilost či požití jiné návykové látky, urážky směřované proti ostatním kupujícím nebo moderátorovi setkání apod.),

5.3.2. porušoval dobré mravy

5.3.3. porušoval ustanovení čl. 5.1. obchodních podmínek, nebo

5.3.4. porušoval jiné právní předpisy ČR.

5.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

5.6. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se základními principy Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

6.3. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručované elektronickou poštou kupujícímu po dobu 3 let. Souhlas pro účely zasílání obchodních sdělení není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a kupující může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu kupujícího: info@interwal.net.

6.4. Kupující souhlasí s použitím fotografií akce včetně fotografií své osoby pro marketingové účely.

6.5. Bez souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami Třinecká inspirativní snídaně, které obsahují souhlas se zpracováním osobních údajů není možné odeslat objednávku a uzavřít platnou smlouvu.

6.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

6.7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající nenese žádnou hmotnou či nehmotnou odpovědnost za škodu či újmu způsobenou jednáním zpracovatele při nakládání s osobními údaji. Osobní údaje, včetně veškeré korespondence a příloh prodávajícího nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám a jsou považované za důvěrné.

6.8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 12 měsíců od doručení a po uplynutí této lhůty budou tyto údaje smazány. O smazání osobních údajů provede prodávající písemný záznam. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

6.9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů nebo nakládá či zpracovává poskytnuté podklady a informace v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.10.1. požádat prodávajícího o vysvětlení,

6.10.2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

6.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup služeb na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, je právem kupujícího cookies odmítnout.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: interwal.net s.r.o., Bystřice 289, PSČ 739 95, adresa elektronické pošty: info@interwal.net, telefon: 552 309 509.

V Bystřici dne 11. června 2019

Ing. Robert Walaski

jednatel

interwal.net s.r.o.